Vatn og avlaup

Teknisk drift- og eigedom utfører alle tenester knytta til drift og forvaltning av kommunale vatn- og avlaupsrenseanlegg, inkl. nyanlegg. 

Drikkevassforsyning er underlagt Drikkevannsforskriften/Mattilsynet, som stiller krav til vassforsyning og vasskvalitet.

Avlaupstransport og avlaupsrensing er underlagt Forurensingsforskriften/utsleppsløyve som stiller krav til håndtering og rensing av avlaupsvatn. Teknsik drift og eigedom er forvaltningsmyndighet, og handsamar søknad om spreidte utslepp, der tilkopling til offentleg vass- og avlaupsnett ikkje er mogleg.

Tøming av private anlegg vert utført på entreprise.

VA-Norm / Prinsippskisser for VA-Norm (PDF, 3 MB)

Vakttelefon vatn/avløp (døgnvakt): 91331510