Personvernerklæringer

Vi samlar inn og handsamar personopplysningar vi treng for å utføre lovpålagde oppgåver, andre typar tenester, og for å handtere førespurnader vi får frå deg. For slik behandling skal det vere ein eigen personvernerklæring. Den skal gi informasjon om korleis og kvifor vi samlar inn og nyttar personopplysningar, og om rettane du har når vi gjer det.

 

Generell personvernerklæring

Her finner du vår generelle personvernerklæring

Samleside for personvernerklæringer

Her finner du samlesiden for alle våre erklæringer knyttet til særskilte behandlinger