Løypekøyringa i Bykle kommune i full gang att

Etter innskrenkingar og restriksjonar med tanke på løypekøyring i Bykle kommune er det no prepping som vanleg att.

Det har vore fleire retsriksjonar i samband med løypekøyring i Bykle kommune i vinter, som avbøtande tiltak for villreinen. No er køyringa i vanleg gjenge att. - Klikk for stort bileteDet har vore fleire retsriksjonar i samband med løypekøyring i Bykle kommune i vinter, som avbøtande tiltak for villreinen. No er køyringa i vanleg gjenge att.

Det har vore av omsyn til villreinen, som har hatt krevjande forhold øvst i dalen, at det i vinter har blitt innført fleire restriksjonar i samband med løypekøyringa. Fleire av løypene har blitt mellombels stengte, i alle fall har det ikkje blitt køyrt opp trasear med maskin. 

– No er alt i vanleg gjenge att, seier Sigrid Bjørgum i Bykle kommune.

Løypekøyringa held fram så lenge det er forhold til det, men blir uansett avslutta 1. mai.